Oddziały KSM mogą istnieć przy parafii a przy szkołach i uczelniach zakładane są koła KSM. Sposób postępowania jest podobny jednak różni się szczegółami. Istnieją dwie drogi zakładania oddziału/ koła KSM:

 1)     odgórna: oddział zakładany jest przez władzę kościelną

2)      oddolna: młodzież dąży do założenia oddziału

Obie drogi mają swoje plusy i minusy. Najlepsze jest połączenie zakładania odgórnego
z oddolnym, gdzie młodzi zakładają oddział przy współpracy duchownych.

Zakładając oddział KSM warto pamiętać by wykorzystać istniejące już wspólnoty młodzieżowe – ale tych wspólnot nie rozbijać – nadal muszą funkcjonować i spełniać swoje zadania. Co najwyżej można proponować młodzieży należącej do tych wspólnot, przystąpienie, na zasadzie dobrowolności i przynależności do stowarzyszenia jakim jest KSM. To wszystko po to, by organizacja mogła szerzej i skuteczniej oddziaływać w sposób zorganizowany w oparciu o statut  KSM. Przynależność do innego ruchu lub stowarzyszenia i równocześnie do KSM nie wykluczają się wzajemnie, ale się ubogacają i uzupełniają. Widać zatem, że jest to propozycja dalszego i głębszego rozwoju człowieka.

W parafii:

Chcąc założyć oddział KSM należy skontaktować się z Zarządem Diecezjalnym w celu zorganizowania spotkania informacyjnego. Następnie zebrać grupę młodych ludzi (przynajmniej 5 osób) oraz księdza asystenta, którzy będą osobami założycielami. Oddział nie może istnieć bez księdza, który jest asystentem kościelnym. W związku z tym należy poprosić księdza proboszcza, by wyznaczył kapłana do pełnienia tej funkcji. Ksiądz proboszcz również może ją sprawować. Na spotkaniu założycielskim należy wytłumaczyć cele, zadania i charakter Stowarzyszenia oraz wybrać kierownictwo oddziału. Następnie gotowe dokumenty przedstawić Zarządowi Diecezjalnemu, który wydaje dekret powołujący oddział w danej parafii.

 

W szkole/na uczelni:

Koło KSM może działać w gimnazjum lub szkole średniej – szkolne koło KSM albo przy uczelni wyższej – akademickie koło KSM. Inicjatywę powołania koła KSM może podjąć nauczyciel/wykładowca, katecheta, grupa młodzieży – uczniów/studentów po wcześniejszej konsultacji z proboszczem parafii na terenie, której znajduje się szkoła/uczelnia oraz
z dyrektorem placówki oświatowej czy władzami uczelni. Należy ustalić stały czas i miejsce spotkań, które nie kolidują z zajęciami szkolnymi czy uczelnianymi. Pozostałe kroki są analogiczne do działań w parafii.

 

Czynności konstytuujące oddział KSM :

 1. Zapoznanie się ze Statutem KSM-u
 2. Wybranie kierownictwa oddziału
 3. Ustalenie stałego terminu i miejsca spotkań
 4. Ułożenie programu działania
 5. Uczestnictwo w spotkaniach formacyjnych
 6. Wypełnienie deklaracji członkowskiej
 7. Kontakt z Zarządem Diecezjalnym
 8. Wyjazdy na rekolekcje, szkolenia, warsztaty i imprezy diecezjalne
 9. Prowadzenie dokumentacji takich jak: ksiąg rachunkowych, protokołów, kroniki
 10. Sporządzenie pieczątki
 11. Przekazywanie do Biura Zarządu Diecezjalnego materiałów (artykuły, zdjęcia) o działaniach przeprowadzonych w oddziale KSM.
KSM DT